Partio

Partion päämäärä
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Arvopohja
Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Lisää arvopohjasta täältä

Partioliikkeen toimintaperiaatteita
Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja partioliike on avoin kaikille. Suomalaisen partioliikkeen kohderyhmänä ovat 7 - 22-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden toimintaa aikuiset ohjaavat ja tukevat. Myös aikuisille partiossa mukana oleminen tarjoaa tilaisuuden kasvuun ja monipuoliseen kehittymiseen. Partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Lisäksi partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

Partioihanteet, partiolupaus ja tunnus
Partioihanteet ja partiolupaus kuvaavat lyhyesti partion arvopohjaa nuorten ymmärtämällä tavalla. Partiolupauksen antaminen on merkki siitä, että partiolainen pyrkii omasta tahdostaan sitoutumaan partion arvoihin. Partioihanteet perustuvat Robert Baden-Powellin alkuperäiseen partiolakiin ja partiolupaus alkuperäiseen partiolupaukseen.

Partiolaisen ihanteena on:
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Kehittää itseään ihmisenä
Kunnioittaa toista ihmistä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Etsiä elämän totuutta

Partiolupaus:
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa [ikäkauden] ihanteita ja olla avuksi toisille.

Partiolaisen tunnus:
Ole valmis

Partiokasvatus
Partion päämäärän toteutumiseen pyritään tavoitteellisella ja nousujohteisella lasten ja nuorten partiokasvatuksella, joka sisältää kasvatustavoitteet, partiomenetelmän ja partio-ohjelman. Partion kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämäärää, johon päästään käyttämällä partiomenetelmää ja toteuttamalla partio-ohjelmaa.

Partion kasvatustavoitteet
Suomalaisissa partion kasvatustavoitteissa määritellään yksityiskohtaisesti ne tavoitteet, joihin lapsia ja nuoria kasvatetaan partiomenetelmän ja partio-ohjelman avulla. Kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämäärää ja ovat sidonnaisia aikaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Lisää kasvatustavoitteista täältä

Partiomenetelmä
Partiomenetelmä on partioliikkeen kehittämä keinojen kokonaisuus päästä partion kasvatustavoitteisiin ja sitä kautta partion päämäärän toteutumiseen. Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin.
Lisää partiomenetelmästä täältä

Partio-ohjelma
Suomalaista partio-ohjelmaa kehitetään ja ylläpidetään partiokasvatuksen kohderyhmälle (7 – 22-vuotiaat), joka on jaettu viiteen ikäkauteen. Partio-ohjelma sisältää mm. ikäkausikohtaiset aktiviteetit – esimerkiksi suoritukset, ohjelmatapahtumat ja projektit – sekä toimintaryhmät johtajapesteineen. Partio-ohjelma toteutetaan partiomenetelmää käyttäen. Lisää partio-ohjelmasta täältä

Facebook